05.04.2019

Вивчення впливу Церебролізину на післяопераційну когнітивну дисфункцію

Будь-який препарат для загальної анестезії тією чи іншою мірою впливає на когнітивну функцію, а патологічні зміни залежать від соматичного та неврологічного статусу пацієнта, його віку, типу анестезії та інших факторів. У пацієнтів після анестезії спостерігається порушення функції координації різного ступеня, зниження пам'яті, реактивності, уваги, логічного судження.

Головними патогенетичними факторами загальної анестезії є гемореологічні, метаболічні, токсичні, гіпоксичні. Тлумачення механізмів ушкодження нейронів під час операції з урахуванням впливу загальної анестезії дозволяє розширити методи фармакологічного захисту та відновлення когнітивної функції.

Метою роботи Дубовської С. С. було визначення впливу загальної анестезії на стан когнітивної функції хворих різного віку та дослідження ефективності корекції післяопераційної когнітивної дисфункції шляхом призначення Церебролізину.

Церебролізин® має доведену нейропротекторну та нейротрофічну активність, має антиоксидантний ефект. Препарат позитивно впливає на пізнавальні функції, покращує запам'ятовування, концентрацію.

Дослідження

На базі Харківської лікарні ім. О. І. Мещанінова було проведено проспективне контрольоване дослідження пацієнтів із гострою хірургічною патологією. Пацієнтів розділили на дві групи, які статистично не відрізнялися між собою за розміром, віком, ступенем операційного ризику, тривалістю оперативного втручання. У першій групі кількістю 30 осіб проводили стандартну терапію. У другій групі, кількістю 27 осіб, додатково призначали Церебролізин у дозі 5 мл, розведених у 200 мл фізіологічного розчину. Вперше препарат вводили за 30 хвилин до закінчення операції. Потім повторно через 24 години після операції, а також щодня внутрішньовенно крапельно протягом наступних 5 днів.

Застосовувалися клінічні методи дослідження (фіксували артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень, центральний венозний тиск, анамнестичні дані, антропометричні показники), дослідження когнітивної сфери за шкалою ММSE, тест малювання годинника, метод Шульте, тест «10 слів», батарея тестів на лобову дисфункцію.

Для визначення ефективності Церебролізину показники пацієнтів вимірювалися у передопераційний період, у першу добу після операції та через 7 днів після операції.

Результати

Дані, отримані після дослідження, свідчать про зміну структури та ступеня когнітивної функції післяопераційного періоду у пацієнтів при проведенні загальної анестезії. Також доведено, що Церебролізин® сприяє відновленню когнітивних процесів вже у першу добу після операції. На основі висновків дослідження можна рекомендувати включити до стандартного лікувального протоколу Церебролізин®, щоб прискорити відновлення рівня когнітивної функції у післяопераційний період