03.04.2019

Оцінка ефективності нейротрофічної терапії депресій

Д.м.н., проф. Марута та співавтори у 2016 році представили в «Українському віснику психоневрології» статтю про оцінку ефективності нейротрофічної терапії Церебролізином депресії.

Приєднання до цереброваскулярної патології депресивних розладів створює складності у діагностиці та перешкоджає ефективності терапії. Тому важливою є можливість посилення ефективності терапії цереброваскулярних захворювань. Перспективним виглядає застосування препаратів, що покращують пластичність мозкової тканини та мають нейротрофічні властивості, таких як Церебролізин®. Його мультимодальна нейротрофічна дія доведена в різних експериментальних дослідженнях, а безпека та ефективність підтверджені низкою рандомізованих подвійних сліпих плацебо-контрольованих клінічних досліджень.

Щоб оцінити ефективність застосування Церебролізину в комплексному лікуванні депресивних розладів у хворих на ДЕ другої стадії, зумовленої атеросклерозом, було організовано обстеження пацієнтів із діагнозом «Депресивний розлад органічного (судинного) генезу». В обстеженні взяли участь 84 особи, середній вік - 57,63±6,32 років. Обстеження проходило в Інституті неврології, психіатрії та наркології НАМН України. Пацієнти були розділені на основну групу, якій вводили Церебролізин® внутрішньовенно по 10 мл на добу (загалом 15 ін'єкцій) на додаток до стандартної терапії, та контрольну групу, яка отримувала лише стандартну терапію, що включає антидепресанти, вітаміни, вазоактивні засоби. Основна група – 48 пацієнтів, контрольна – 36 пацієнтів. Тривалість спостереження – 21 день.

Було проведено комплексне та нейропсихологічне обстеження. Останнє включало:

- оцінку депресивного стану за шкалою Гамільтона (HDRS);

- оцінку функціонування різних когнітивних сфер за Монреальською шкалою (МоСА);

- діагностику параметрів працездатності тесту Ландольта;

- дослідження якості життя за допомогою опитувальника EuroQol EQ-5D.

Через 21 день лікування було отримано дані, що свідчать про наявність відмінностей у показниках основної та контрольної групи. Згідно з дослідженням внутрішньовенне введення Церебролізину позитивно впливає на редукцію депресивної симптоматики, покращення когнітивних функцій та якість життя хворих.

Було виявлено симптоми-мішені Церебролізину. Його діяльність орієнтована на загальмованість, зниження рівня загальної працездатності/активності. У структурі когнітивних порушень препарат впливає на рівень загального когнітивного функціонування, пам'ять, концентрацію, продуктивність, точність діяльності. Також Церебролізин® націлений на редукцію рівня повсякденної активності.

Високу ефективність Церебролізин® показав у терапії хворих на депресивні розлади судинного генезу, що дозволяє зробити висновок про його можливе застосування та велику перспективність для терапії даної категорії пацієнтів